O obci

Historie

První písemná zmínka pochází z roku 1488. Ves patřila k majetku milevského kláštera. Od roku 1431 byla spravována rožmberskými úředníky ze Zvíkova. Mezi roky 1540 – 1549 patřila Okrouhlá k bechyňskému panství Švamberků. Od roku 1549byla ves opět v majetku zvíkovského hradu. Kryštof ze Švamberka ji v roce 1575 zastavil Janu Bernardovi z Hodějova. Když byl Hodějovským majetek po bělohorské bitvě zkonfiskován, Okrouhlá byla vrácena milevskému klášteru. Strahovský opat Jeroným Hirnheim nechal obnovit zdejší zpustlý dvorec. V roce 1876 byly ve vesnici posvěceny tři kamenné kříže. Farní úřad byl vSepekově, školní děti byly docházely do Veselíčka. Okrouhlá byla později spravována nedalekou Líšnicí, ale 18. 5. 1893 se obec osamostatnila.

Sbor dobrovolných hasičů byl v obci založen roku 1911. V roce 1930 zde žilo 162 obyvatel, bylo zde 29 domů. V roce 1940 bylo vedeno 140 obyvatel a 29 popisných čísel.

Památky v obci

  • Návesní kaple je z roku 1870 a je zasvěcená Panně Marii Sepekovské.
  • Vedle kaple se nachází kamenný kříž.
  • Další kamenný kříž se nachází u komunikace do obce ve směru od Milevska.
  • Rybník Ostrov se nachází v katastru obce. Jméno rozlehlého rybníka o výměře 27,5 ha je odvozeno od ostrova, který je uprostřed rybníka. Podle písemných záznamů z roku 1501 zde stávala středověká tvrz. Přístup do tvrze měl být od západu širokým čtyřmetrovým dlážděným brodem. V jedné třetině je ostrov přepažen příkopem a valem, za kterým je násep z hlíny a kamenů. Uvnitř náspu se dochovaly základy dvou obdélníkových objektů. Vlastník tvrze je neznámý. Není ani archeologicky potvrzeno, že se jednalo o tvrz nebo pozůstatky panského dvora. Lokalita ostrova je porostlá náletovou vegetací.

Zdroj: Přispěvatelé Wikipedie, Okrouhlá (okres Písek) [online], Wikipedie: Otevřená encyklopedie, c2013, Datum poslední revize 3. 11. 2013, 22:38 UTC, [citováno 3. 04. 2014] <http://cs.wikipedia.org/w/index.php?title=Okrouhl%C3%A1_(okres_P%C3%ADsek)&oldid=10918523>